HRIS-2Human Resources Information System – HRIS

 

Koja je namenjena HRIS-a?

HRIS je softverska platforma, koja pruža kompletno rešenje za upravljanje ljudskim resursima u kompanijama različitih veličina, bez obzira na delatnost. Reč je o otvorenom softverskom rešenju, koje je projektovano da pokrije sadašnje i buduće zahteve korisnika.

Korisnički interfejs je logično definisan i lako upotrebljiv, što je od suštinskog značaja kada se softver upotrebljava u velikim organizacijama sa velikim brojem korisnika.


Koje su karakteristike (opcije) HRIS-a?

 • Šifarnici – Modul za sve šifarnike koji se koriste u sistemu. Osnovni podaci koji će se kasnije koristiti u radu: nadležnosti, vrste posla (procesi unutar firme), funkcije zaposlenih (hijerarhijske funkcije u kompaniji), veštine i procedure koje se vezuju za radna mesta i pregled radnih mesta, kriterijumi ocenjivanja po kojima se ocenjuju zaposleni.
 • Kadrovska evidencija – Modul namenjen operacijama sa zaposlenima u organizaciji:
  • Karton zaposlenog sa ličnim podacima, podacima o pripadnosti organizacionoj šemi, raspoređivanje po radnim mestima, dodela procedura, praćenje akcija sa zaposlenima (razgovori, obuke, veštine koje poseduje), dozvola logovanja i nivo pristupa za informacioni sistem.
  • Radno vreme zaposlenog – Praćenje radnog vremena koje zaposleni provede u organizaciji, privremeni izlasci, odlasci na teren, planiranje godišnjih odmora, praćenje bolovanja.
  • Radna knjižica zaposlenog – Prethodna radna mesta, radni staž po svim radnim mestima, prethodni radni staž zbirno, ukupni radni staž.
  • Lica koja zaposleni zdravstveno osigurava – Može se voditi evidencija o srodnicima koje zaposleni osigurava po određenom osnovu (npr. roditelj, dete,…).
  • CV zaposlenog – Lični podaci, veštine, obrazovanje, ciljevi i interesovanja, istorija radnog iskustva, ostvareni rezultati i reference.
  • Državni ispiti – Ustanove u kojima su polagani državni ispiti, vrste državnih ispita, stručni državni ispiti.
  • Ocenjivanje zaposlenih – Mesečno ocenjivanje zaposlenih po unapred formulisanim i ponderisanim kriterijumima za svako radno mesto.
  • Pregled odnosa nadređeni/podređeni, mogućnost nadređenih da pregledaju sve podatke o zaposlenim licima koja su im podređena.
 • Kompanija
  • Organizaciona šema – Organizaciona šema na nivou organizacije, organizaciona šema službi, unos neograničenog broja organizacionih šema.
  • Dokumentacija – Izrada tipske dokumentacije, prava pristupa dokumentima, štampa.
 • Obuke – Praćenje obuka i testiranja koja se sprovode u organizaciji, evaluacija njihovog učinka, beleženje izvođača obuka, ocenjivanje učinka izvođača, ocenjivanje korisnosti obuke za zaposlenog, tj. učinka koji je zaposleni ostvario na obuci.
 • Selekcija kadrova – modul za evidenciju kandidata za kadrove u organizaciji, smeštanje u grupe, anketiranje (kreiranje anketa, unos pitanja, razvrstavanje pitanja po grupama i tipovima, beleženje rezultata).
 • Vozni park  – Ovaj modul omogućava potpuno upravljanje voznim parkom. Nakon unosa osnovnih podataka o vozilu, što uključuje vrstu, marku, tip, namenu, tip motora i boju vozila, može se voditi detaljan dnevnik o njihovoj upotrebi, odnosno registraciji, pređenoj kilometraži, sipanju goriva određenog tipa, redovnog i vanrednog servisiranja vozila, delova koji su zamenjeni na servisu, kao i praćenje šteta koje su nastale u toku upotrebe. Modul sadrži opcije unosa, izmene i brisanja kod svih stavki, kao i unos i izmenu cene goriva radi vođenja evidencije o potrošnji po organizacionim jedinicama i planiranja potrošnje.
 • Osnovna sredstava – Zaduživanje i razduživanje osnovnih sredstava (mobilni telefoni, laptop računari, itd…).
 • Izveštaji – Modul koji sadrži predefinisane izveštaje koji su standardni u radu jedne organizacije, ali i mogućnost kreiranja generičkih izveštaja koje korisnik prilagođava svojim potrebama i kriterijumima. Generički izveštaji su posebna pogodnost HRIS-a koja korisniku daje slobodu u kreiranju izveštaja po potrebi, njihovog snimanja i pozivanja iznova, sa ažuriranim podacima u svakom pozivu
 • Dodela nivoa pristipa sistemu, horizontalno i vertikalno – Mogućnost dodeljivanja različitih nivoa pristupa za korisnike koji se loguju u HRIS; mogućnost dodeljivanja pristupa stavkama u meniju eksplicitno za svakog korisnika. Kombinacijom ove dve funkcionalnosti za nivoe pristupa sistemu, ostvaruje se kompletna kontrola u administriranju sadržaja i uvidu u podatke.
 • Svi tabelerni prikazi se mogu eksportovati u Excel.
 • Svi tabelarni prikazi imaju mogućnost brze pretrage učitanih podataka po raznim kriterijumima.
 • Postoji mogućnost naknadne integracije sa drugim informacionim sistemima.
 • Postoji mogućnost izrade dodatnih funkcionalnosti po zahtevu klijenta.

Neophodni tehnički uslovi za sistem

HR software je razvijan u .NET tehnologiji (C#,.NET components). Dovoljno je da posedujete prosečan računar i da posedujete osnovno poznavanje rada na računaru. UIS funkcioniše na operativnim sistemima: Windows XP SP 3, Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2003.

Zašto kupiti HRIS?

 • Neke od prednosti HRIS-a su što omogućava da se zadovolji potreba za uspešnim upravljanjem, daje bolju interakciju unutar kompanije, pospešuje komunikaciju na svim nivoima, smanjuje troškove u radu sa informacijama i kontrolom zaposlenih, pruža jednostavnost u izradi najsloženijih struktuiranih izveštaja, kao i u administraciji podataka o zaposlenima.
 • Omogućeno je, između ostalog, kompletno vođenje evidencije podataka o zaposlenima, definisanje organizacije, radnih mesta i hijerarhije pristupa sistemu, distribucija procedura za rad, evidencije prisustva na radnom mestu, privremenih izlazaka iz firme, planiranje odmora, praćenje bolovanja, praćenje obuka i ocenjivanje zaposlenih, ažuriranje biografija, testiranje i obuka kadrova, evidencija promena statusa zaposlenih, selekcija kadrova, zaduživanje i razduživanje osnovnih sredstava, upravljanje voznim parkom organizacije, kao i dobijanje izveštaja po raznim kriterijumima.
 • Na posebnom mestu po važnosti jesu elementi koji omogućavaju kvalitetnu komunikaciju i poslovno obaveštavanje, kao osnov svakog uspešnog poslovanja. Na taj način je ostvarena brzina protoka informacija, uređenost tokova informisanja, jednostavnost i pravovremenost komunikacije.

Kako da kupite?

Kontaktirajte nas!

e-mail: office@link-soft.com

tel: +381 (11) 7856 100

tel: +381 (11) 7856 140

Kontaktirajte nas radi dogovora i više informacija.